Обява за свикване на общо събрание на Сдружение “Централен Полицейски Волейболн Клуб”

Управителния съвет на сдружение„ Централен полицейски волейболен клуб“ на свое заседание проведено на 04.08.2020 г., свиква Общо събрание на клуба, което да се проведе на 21. 09. 2020 г. от 17.00ч. в заседателната зала на ул. Балша №18 / волейболната зала/ при следния

Дневен ред:

1.Отчет за дейността на клуба през 2019 г.

  1. Финансов отчет на клуба за 2019 г.
  2. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за 2019 г.
  3. Бюджет на клуба за 2020 г.
  4. Разни

Присъствието на членовете на Общото събрание е наложително!

Comments are closed.